Namgis | Terugblik
Antropologie, anthropology, namgis, kwakiutl, congres, uva, university of amsterdam, universiteit van amsterdam, studievereniging kwakiutl, study association kwakiutl, namgis congres, antropologisch congres
201
page-template-default,page,page-id-201,edgt-core-1.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.8, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_area_uncovered_from_content,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

*** English Version Below ***

 

2019 — Voeding

Namgis stond in dit jaar in het teken van voeding. ‘Aan Tafel’ was een antropologisch congres waarin allerlei aspecten van eten boven tafel kwamen. We kregen een kijkje in de wereld van een natuurgeneeskundige en haar ideeën over de relatie tussen voeding en emoties. Ook gaf een emeritus hoogleraar een lezing over kannibalisme. Waarom vinden we elkaar soms om op te eten, maar kunnen we een ander soms wel met huid en haar verslinden?

2019 — Food

At this year’s congres ‘Aan Tafel’ we discussed food and nutrition. A naturopath gave a reading about how she treats her clients by looking at their emotions as well as their attitudes towards food and their eating habits. As a holistic therapist she gave us a holistic view of food and its role in our lives. The congres concluded with a reading on cannibalism by an anthropologist specialized on this matter. Why is our loved one our ‘sweety’ and ‘honey’, while others we can have for lunch?

*** English Version Below ***

 

2018 — Seks

Een veelbesproken onderwerp, doch vaak gênant en onzeker makend, en in sommige kringen zelfs een taboe: seks. Foucault onderzocht de machtsrelaties die gepaard gaan met het wel of niet spreken over seks in een samenleving, en als antropologen is het ook zeker interessant te kijken wat de dominante opinie op seks is in samenleving. Dit jaar vond het congres op 13 april plaats in stichting Perdu, te Amsterdam. Omtrent het thema seks werden er workshops gegeven en lezingen gehouden, onder andere met aandacht voor heteronormativiteit en sekseducatie. De keynote speaker van dit jaar was Sunny Bergman!

2018 — Sex

A sometimes embarrassing, though regularly discussed subject. For some an insecurity, and for others a taboo: sex. Foucault focussed in his research on the power relations regarding the position of this subject in a society, and for anthropologists it is intriguing to analyse the dominant opinion on sex of a society. On the 13th of April we organized a congres about sex, at the foundation of Perdu, in Amsterdam. There were workshops regarding the theme of sex, and speakers – among other sub themes – focussed on heteronormativity and sex education. This year’s keynote speaker was Sunny Bergman!

*** English Version Below ***

 

2017 — Het Lichaam

Dit jaar vond het congres op 7 april plaats op UvA Science Park te Amsterdam. Er werden lezingen en workshops gegeven die in het teken staan van het lichaam. Het bijzondere aan het lichaam is dat het ons enerzijds biologisch beïnvloedt, maar anderzijds geven wij zelf iedere dag betekenis en identiteit aan ons lichaam door bijvoorbeeld kledingkeuze, beweging, het nemen van tatoeages en piercings, enzovoorts. Antropologe Mary Douglas schreef over deze dialectiek tussen natuur en cultuur en hoe het bepaald hoe wij ons lichaam gebruiken en ons erin thuis voelen.

2017 — The Body

This year’s congress took place on the 7th of April, at the UvA Science Park in Amsterdam. The congress was host to different lectures and workshops which all coverde the same theme: ‘the body’. The special thing about our body is that on the one hand it influences us on a biological level, while on the other hand we give meaning and identity to our own body as well (think of choice of clothing, movement, tattoos and piercings, etc.). Anthropologist Mary Douglas has written about these dialectics between nature and culture, and how it influences the way in which we use our body.

 

The diversity among lecturers and speakers was big, because we wanted to offer our guests a broad perspective on all the dimensions of the body. The lecturers came from different backgrounds, because the body is a topic which is not only covered by a subject like anthropology. Dance, politics, fashion: the congress took guests on a journey through the jungle of the body. Hopefully it gave you a little insight and better understanding of this notorious, yet surprisingly ambiguous subject.

2015 — Antropologie van de toekomst

Mensen zijn altijd in de ban geweest van ‘de toekomst’. We fantaseren over de toekomst en populaire cultuur zoals George Orwell’s 1984 en Suzanne Collin’s The Hunger Games, in politiek zoals Marx’s communisme en Ghandi’s ideologie, en ook in de wetenschap, aangetoond door het bestaan van studies als Future Planet Studies. Het is belangrijk om over de toekomst na te denken, vooral als studenten, omdat wij de toekomst zijn. Hierom hebben we tijdens het congres in 2015 gekeken naar de toekomst van onze discipline: antropologie. Omdat ‘de toekomst’ een zeer breed thema is, bestond ons programma deels uit zes verschillende sessies, die elk een ander aspect van de toekomst van antropologie in perspectief bracht.

 

De eerste sessie betrof het thema crisis. Bij deze sessie vertelde twee antropologiestudent, Rowan Podzimek en Loes Ansems, over hun (reis)ervaringen in gebieden die te maken hadden met conflicten. Nagorno-Karabach en Jordanië. Dr. Martijn de Koning sloot deze sessie af door een theoretisch kader te geven omtrent de ervaringen van de studenten.

 

De tweede sessie ging over activisme in de antropologie. Hierbij gingen dr. Anne de Jong, drs. Frank van As en dr. Martijn Dekker met elkaar in discussie over de waarde, toevoeging en mogelijkheden van activistische antropologie.

 

De derde sessie legde een focus op ontwikkeling. Hierbij werd ontwikkelingshulp vanaf twee perspectieven bekeken. Dr. Laurens Bakker sprak over het theoretische antropologische perspectief op ontwikkelingshulp. Drs. Tamara Mohr, die na haar studie antropologie bij de NGO Both ENDS is gaan werken, besprak de praktische kant van antropologie en ontwikkeling.

 

De vierde sessie was een discussie over antropologie aan de UvA. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op de verhuizing naar het Roeterseiland, en de medezeggenschap daarbij. Xandra Hoek, oud-voorzitster van Kwakiutl, besprak haar perspectief als student, voorzitster en deel van de actiegroep REC de verhuizing. Ir. Andrew Switzer, een PhD student in urban planning en onderdeel van de huisvestingscommissie voor werknemers van de UvA, gaf een perspectief op de medezeggenschap voor werknemers. Dr. Oskar Verkaaik sloot de sessie af door te vertellen over de ‘Antroprotest’ groep, die betrokken was bij de protesten tijdens de Maagdenhuisbezetting.

 

De vijfde sessie was een interactieve conversatie tussen prof. Thomas Hylland Eriksen en prof. Annelies Moors. Zij bespraken naar aanleiding van de publicatie van Elementaire deeltjes: sociale en culturele antropologie de fundamenten van de antropologische wetenschap. Hierbij werden verschillende onderwerpen aangehaald, zoals culturele politiek in het alledaags leven. De sessie werd geleid door  drs. Apostolos Andrikopoulos.

 

De zesde sessie ging over antropologie op onverwachte plekken. Antropologie is zeer breed, en alumni komen dan ook te werken op zeer verschillende, en soms onverwachte plekken. Twee alumni, Merlijn Michon en Sinan Çinkaya, vertelden over hun carrièrekeuze, en het verband met antropologie daarin. Merlijn Michon is medeoprichter van ‘Wijkwiskunde’, een bedrijf dat onderzoek uitvoerde waarmee advies werd gegeven om verschillende wijken te kunnen verbeteren. Sinan Çinkaya is onderzoeker en adviseur met een focus op politie en veiligheid.

 

De dag werd afgesloten door niemand minder dan Thomas Hylland Eriksen. Hij alle sessies bij elkaar met een betoog over het belang van antropologisch onderzoek, en haar mogelijkheden en kansen in de toekomst: ‘I will emphasise the need to get out of the cocoon and engage seriously with other disciplines. There are a few core questions that anthropologists have always raised, and if I were to distill them into just one question, it would be: “What is the meaning of the word ‘we’”? Today, it has to be raised within the context of global crises, climate change, overheated identities and new forms of vulnerability, and the issues are too complex for anthropologists to take them on alone. However, we have unique insights to offer, and we should find a way to make the world listen.’

 

Al met al was het een zeer succesvolle dag, vol interessante sprekers, leerzame lezingen en vele enthousiaste bezoekers!

2015 – Anthropology of the future

People have always been fascinated by ‘the future’. Visions of the future have been depicted in popular culture, for example in George Orwell’s 1984 and Suzanne Collin’s The Hunger Games, in politics, through the theories of Marx and Ghandi, and also in science, through studies like Future Planet Studies. It is important to think about the future, especially as students, because we are the future. This is why, in 2015, we decided to use our congress to take a closer look into the future of our discipline: Anthropology. Because ‘the future’ is a very broad topic, our programme consisted of six different sessions, each focussing on a different factor concerning the future of anthropology.

The first session focused on the topic of ‘crisis’. Here, two Anthropology students, Rowan Podzimek and Loes Ansems, talked about their own travel experiences in Nagorno-Karabach and Jordan, regions effected by conflict. Dr. Martijn de Koning closed the session by presenting a theoretical framework concerning the experiences of the students.

 

The second session focused on activism within Anthropology. Dr. Anne de Jong, Drs. Frank van As and Dr. Martijn Dekker discussed the value of activism within Anthropology, and the opportunity to expand its scope in the future.

 

The third session focused on development. Development aid was viewed from two perspectives. Dr. Laurens Bakker spoke about development aid from a theoretical anthropological perspective, and Drs. Tamara Mohr, who began working for the Non-Government Organisation (NGO) Both ENDS after studying anthropology, discussed the practical side of anthropology and development.

The fourth session consisted of a discussion regarding Anthropology at the University of Amsterdam. Here, a lot of emphasis was placed on the move to Roeterseiland, and co-determination within this decision. Xandra Hoek, former president of Kwakiutl, discussed her perspective as a student, president and part of the action group ‘REC de Verhuizing’. Ir. Andres Switzer, a PhD student in urban planning and a part of the housing committee for UvA employees, offered his perspective on the co-determination for employees. Dr. Oskar Verkaaik ended the session by talking about the ‘Antroprotest’ group, who were involved in the protests during the occupation of ‘het Maagdenhuis’.

 

The fifth session included an interactive conversation between prof. Thomas Hylland Eriksen and prof. Annelies Moors. In response to the publication of Elementaire deeltjes: sociale en culturele antropologie, they discussed the fundamentals of anthropological science. With these fundamental principles in mind, different topics were discussed, such as the role of cultural politics in everyday life. The session was guided by drs. Apostolos Andrikopoulos.

 

The sixth session concerned anthropology in unexpected places. Anthropology is a very broad subject, and graduates can end up working in a variety of different, sometimes unexpected places. Merlijn Michon and Sinan Çinkaya, UvA Alumni, discussed their career choices, explaining the role of their studies in Anthropology in this. Merlijn Michon is co-founder of ‘Wijkwiskunde’, a company that conducted research to improve different neighbourhoods. Sinan Çinkaya is researcher and advisor, focussing on the police force and security.

 

The day was brought to a close by none other than Thomas Hylland Eriksen. He combined the content of the day’s sessions in a speech about the importance of anthropological research, and the opportunities it can create in the future.

I will emphasise the need to get out of the cocoon and engage seriously with other disciplines. There are a few core questions that anthropologists have always raised, and if I were to distill them into just one question, it would be: “What is the meaning of the word ‘we’”? Today, it has to be raised within the context of global crises, climate change, overheated identities and new forms of vulnerability, and the issues are too complex for anthropologists to take them on alone. However, we have unique insights to offer, and we should find a way to make the world listen.’

 

All in all, it was a very successful day of informative lectures delivered by fascinating speakers, attracting many enthusiastic visitors!

2014 — Wij en de Maatschappij

Wetenschap als een ivoren toren die de rest van de samenleving observeert, analyseert en beschrijft. Of toch als een actief participerend orgaan in de samenleving? Op welke manieren verhoudt antropologie zich tot de buitenwereld, en hoe zou dat beter kunnen? Deze vragen stonden centraal op het Kwakiutl congres van 2014.

 

Dit locatie van dit congres was het bij ons allen bekende CREA. We begonnen al ’s ochtends vroeg met het programma. Oskar Verkaaik (UvA) gaf de openingslezing, waarin het onderwerp vanuit een breder theoretisch kader introduceerde. Gedurende de dag waren er verschillende deelsessies. Zo was er onder andere een debat met academici van verschillende sociaal wetenschappelijke studies over de vraag hoe de studies elkaar juist kunnen versterken in plaats van met elkaar concurreren.  Daarnaast was er een sessie over hoe antropologie in de media naar voren komt, en werd er in een andere sessie ingegaan op de toepasbaarheid van antropologische theorieën buiten de universiteit. Aan het eind van de middag hield emeritus hoogleraar Jojada Verrips een intrigerende afsluitende keynote-lezing over zijn visie op hoe antropologie haar sociale positie zou kunnen verbeteren. Na afloop werd er nog gezellig een drankje gedronken in het CREA-café en nagesproken over het actuele thema.

 

Het was een interessante en gezellige dag, waarin de vele kanten van de plaats van antropologie in de samenleving goed werden belicht. In totaal waren er ongeveer 80 bezoekers. Het was een gevarieerd publiek, bestaande uit studenten, alumni en UvA werknemers.

2014 – Us and Society


Should science be seen as an isolated entity which observes, analyses and describes the rest of society? Or more as an active and participating organ in the hub of it? How does a science like anthropology relate to the rest of the world, and how could this relation be improved? These questions served as a main theme for the Kwakiutl congress of 2014.

The congress of 2014 was held in the, among all of us known, cultural center CREA. The program started early in the morning. Oskar Verkaaik (UvA) started off with a lecture, by which he introduced the subject in a broader theoretical framework. During the day there were a lot of different sharing sessions, among others a debate between academics of different backgrounds within the field of social sciences. The central question of the debate was how the different social sciences could amplify, instead of competing with, each other. Besides that we hosted sessions about how anthropology is represented in the media, and about the applicability of theoretical anthropological knowledge outside of the university. At the end of the day emeritus professor Jojada Verrips held an intriguing, keynote, speech about his vision on how anthropology could improve its social position. Afterwards we had a nice drink in the CREA café, where we had the chance to talk a bit more about the actual theme.

Overall it was an interesting and enjoyable day, in which many sides of anthropology’s position in today’s society were exhibited. There were around 80 visitors, consisting of students, alumni, and UvA employees.

2013 — Leven met de dood

Omgaan met de dood is enerzijds een individueel proces, anderzijds wordt deze ervaring vaak collectief gesocialiseerd en geritualiseerd. Welke betekenis dit geeft aan het leven van mensen en hun cultuur, en welke mogelijke spanningen er bestaan tussen individuele en collectieve ervaringen, werd uitgebreid besproken op het Kwakiutl congres van 2013.

 

Deze editie van het jaarlijkse evenement was extra speciaal omdat we de bezoekers mochten ontvangen in het prachtige Tropenmuseum. Zo trokken we een groot en divers publiek aan en was het uitnodigen van kwalitatief goede en leuke sprekers a piece of cake. Er kwamen natuurlijk een aantal antropologen die onderzoek hadden gedaan naar de dood: Sjaak van der Geest vertelde over praktijken rondom sterven in Ghana en Nederland en Janneke Peelen omschreef rituelen omtrent doodgeboren kinderen. Als commissie waren wij ook heel blij met spreker Susanne Brom, die als uitvaartonderneemster ons verhalen uit de praktijk kon vertellen, en met Pim Westerkamp. Hij was de samensteller van de museum tentoonstelling ‘de dood leeft’, waar de bezoekers ook een kijkje konden nemen, en opende het congres met een lezing over zijn visie en gedachten bij de tentoonstelling.

 

Ondanks het zware thema, was het algeheel een interessante en leuke dag. Ongeveer 60 bezoekers hebben genoten van de lezingen, goed verzorgde lunch, mooie tentoonstelling en gezellige borrel na afloop.

2013 – Living with death

Coping with death is on the one hand an individual process, and on the other an experience which is socialised and ritualised collectively. What meaning this gives to the lives of people and their culture, and what possible tensions exist between experiences on an individual and collective level was broadly discussed on the Kwakiutl congress of 2013.

This edition of the yearly event was very special, because we had the honour to welcome our guests in the beautiful Tropenmuseum. This way we attracted a great and diverse audience, and was the task of inviting good and interesting speakers a piece of cake. The congress of course hosted some anthropologists whose field of research has been death: Sjaak van der Geest spoke about practices concerning deaths in Ghana and the Netherlands, and Janneke Peelen spoke about rituals concerning deadly born children. As committee, we were also very glad to host Susanne Brom, who could, as a funeral director, tell us about stories from the real world. But also Pim Westerkamp, who compiled the exhibition ‘death lives’, where the audience could have a look around as well. He also initiated the congress with a lecture on his vision and thoughts of the exhibition.

In spite of the heavy theme, it has been an interesting and enjoyable day. Around 60 visitors had the pleasure of attending lectures, a nice lunch, a beautiful exhibition, and a sociable drink afterwards.